Vitubeid Download Dangdut Koplo Terbaru

Vitubeid Download Dangdut Koplo Terbaru Kroncong (itara spelling: Keroncong) avareateappam yureapyan upakaranannal keantuvanna pearccugis, varavinu sesam lipiyute ceytu. 1900 ayappealekk at oru talnna klas nagara sangitam karutappettirunnat. i uyarunna inteanesyan sinima vyavasayattinre kroncong sanyeajippikkunna tutanniyappeal 1930 marri. pinne valareyadhikam 1940 udaravatkarana yil at svatantryam samaravumayi bandhappetta mari. orupakse erravum prasastamaya ganam kroncong sailiyil Gesang Martohartono, oru Solonese sangitam vali 1940 l elutiya Bengawan sealea an. rantam leaka yud’dhattil guvam jappanis impiriyal armi adhinivesa kalatt elutiya (Bengawan Solo nadi, java erravum dairghyameriya erravum pradhanappetta nadi kuricc) ganam prasastamaya javanis itayil pinnit desiyamayi rekkeardinnukal pradesika rediyea mel praksepanam kutiyappeal mari, tutarnn srresanukal. ganam jappanis sainikar valare janakiyamayi, avar (jappanis kalakaranmarute) yud’dham atu vintum rekkeardinnukal avasanam jappan tiriccettiyappeal mikacca sellels mari.

varsannalile ceytu pala tavana srad’dheyamaya kalakaranmar, pradhanamayum Asia n ullil matramalla appuram (masa Gronloh peale), atu inteanesyan sangitam typifying kanunnat cila sthalannalil vintum purattirakkiyirikkunnu. Gesang avannallate atu alpamenkilum starchy pheam janasankhyayute valiya segmenrukalkk, pratyekicc, vayas’saya talamura itayil ippealum janapriyaman “dated” ayi kanukayum parimitaman ritiyil, erravum prasid’dhamaya ghatam tutarunnu. rantam leakamahayud’dhattinusesam inteanesyan nasanal revalyusan (1945-1949) kalatt sesam kroncong, rajyasneham bandhappettirunna inteanesyan kavikalum desabhakti ganannal eluttukarute palarum tannalute pravrttikalute kayariyatan kroncong and alpamenkilum jas phyusan upayeagikkunna. desabhimana tim kalpanika yud’dhakalatte reamans attaram Rayuan jayiludyeagasthare Kelapa, inteanesya Pusaka, Sepasang mata Bola, Keroncong Serenata and Juwita vayiccappeal ayi ismayil Marzuki pravrttikaleyum le vyaktamayirunnu. i desabhakti ganannal ganam allenkil pealum orkkastra patum kaliyum, pakse erravum palappealum kroncong perjuangan (pearattam kroncong) ennariyappetunna kroncong ritiyil alapiccat. Vitubeid Download Dangdut Koplo Terbaru

Pintasan: